Adatvédelmi nyilatkozat

Ezt a honlapot (www.precammedia.hu) Csőke Péter egyéni vállalkozó (továbbiakban: Tulajdonos) cinematográfus tartja fenn, a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával, amelyek jelen adatkezelési tájékoztatóban is feltüntetésre kerülnek.

 

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatást, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

 

Tájékoztatom, hogy minden, a működés során tudomásra jutott, továbbá az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kerül kezelésre. Tájékoztatom, hogy amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja részemre, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az – a megbízás jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartásba és kezelésre kerüljön. Ez által az adatkezelés jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 

Tulajdonos elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik e honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a honlapon keresztül megkeresést intéző (esetlegesen a hozzászólást író és a bejegyzésekre feliratkozó) személyek személyes adatai interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Ezen lap tartalma leírja, hogy az adatkezelő milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve azokat hogyan használhatja fel. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerül(nek) átadásra és az ezen oldalon leírt formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik. Jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól.

 

A honlap használója, a használat megkezdésével a jelen tájékoztatót megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el e feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

 

A jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe

 

A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

 

 1. Fogalmak

 

A GDPR rendelet I. fejezet 4. cikke és a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 

 1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
 4. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 5. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 14. adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 15. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 16. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel
 18. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 19. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 20. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 22. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 23. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 1. Az adatkezelő

 

név: Csőke Péter EV.
székhely: 4225 Debrecen, Deák Ferenc utca 32.
telefon: +36 20 443 9377
e-mail: info@precammedia.hu

 

 • Adatvédelmi felelős: Vállalkozásunk vonatkozásában nem szükséges adatvédelmi tisztviselő alkalmazása.
 • Adatvédelmi felelős beosztása: egyéni vállalkozó.
 • Az Adatkezelő magyarországi székhelyű egyéni vállalkozó.
 • Az Adatkezelő üzemelteti jelen weboldalt.

 

 • Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolattartást esetlegesen a közvéleménykutatást szolgálja. A böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

A Tulajdonos a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a megbízókkal történő kapcsolattartás, megbízások tárgyát képező eseményekről történő egyeztetés, a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

 

 1. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

 

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet azon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg az üzenetküldő űrlap használatakor az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot is. A „személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

 

Az oldalon alábbi személyes adatok kezelése történik:

– vezeték- és keresztnév;

– elektronikus levélcím (e-mail cím);

– telefonszám/mobilszám;

– rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

 

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet és telefonszámot kérünk megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. Az űrlapküldés egy WordPress felületen történik (mivel maga a weblap is WordPressben kerül szerkesztésre), ami az ún. „checkbox” kipipálásával eltárolja, hogy Ön elfogadta jelen adatkezelési tájékoztatót, továbbá (az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból) az Ön által megadott személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím).

 

 1. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg bemutatkozik, így a nevét is megismerjük. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadunk. A hozzájárulásával kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentjük el.

 

 1. Cookies (sütik) kezelésről

Erről bővebben a Süti – Cookie kezelés pont alatt tájékozódhat.

 

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

 1. Az adatkezelés időtartama
 • Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím, telefonszám) – a levelezés, az információ csere lezárásáig
 • Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig, a www.preacammedia.hu weboldalról érkező sütik a sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.
 • Weblap látogatottsági statisztika – 24 hónapig
 • A precammedia.hu üzemeltetője Csőke Péter E.V. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködése útján mégis archivált, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

 • Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

 

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. Az adatai törlését írásban kell kérelmeznie a honlap üzemeltetője felé elektronikus levél formájában, az Elérhetőségeknél megjelölt email címen.

 

Ön a GDPR rendelet alapján kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: A felhasználó lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 23.§ (3) bekezdés), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

 

 • Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

 

A www.precammedia.hu internetes weboldal tartalma általánosságban nem 16 év alatti kiskorúaknak szólnak. Nem gyűjtünk, és nem kezelünk 16 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül. A gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

 1. Más weboldalakra irányító linkek

 

A www.precammedia.hu weboldal a felhasználókat (különböző ún. link/ek használatával) navigálhatja külső, harmadik személyek honlapjai felé. A www.precammedia.hu üzemeltetője semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik e honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

 

 

 1. Adattovábbításról

 

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a Google Drive, email titkosított és a másik fél szerint nem titkosított, illetően adathordozón keresztül történhet.

 

 1. További kiegészítések

 

A honlapon egyes elemekhez (pl. blog bejegyzésekre történő hozzászólás) lehetséges a külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, regisztráció vagy egyéb funkció vagy folyamat eléréséhez, használatához. Ilyen jellegű külső adatkezelő lehet a Facebook, Google, Twitter vagy egyéb, adott funkciónál megjelenített cég – szolgáltatás.

 

 • A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

 

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

 

XIII.                     Süti – Cookie kezelés

 

A jelen Süti (angolul: Cookie) szabályzat (a továbbiakban: cookie) a Csőke Péter E.V., mint Tulajdonos által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:

 

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben Ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is.

 

A cookie (süti)

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapomon.

 

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön számítógépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

 

Az oldalon Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik. A cookie-k, sütit törölhetőek a böngészőkből, továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt: Chrome, Firefox, Internet Explorer Edge, Safari, Opera

 

Mi a cookie-k célja?

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére, termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére, valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

 

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

 

Hogyan használódik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált vagy visszalátogató felhasználót.

 

Milyen cookie-t használunk?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk.

Munkameneti/Átmeneti cookie: Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie: Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

 • Analitika/Elemzés: Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
 • Közösségi hálózatok: Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, cikkeinket másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Google+, Pinterest, Twitter, Tumblr, Reddit vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
 • Média: Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
 • Funkcionális: Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
 • Reklám: Ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

 

Hogyan történik a Cookie-k kezelése?

Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

 • Minden cookie elfogadása
 • Minden cookie elutasítása
 • Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét.

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben. A Süti kezelést oldalunk láblécében, lent található "cookie beállítások" gombbal szabályozhatja.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását.

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Reddit, Tumblr) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

 

Webstatisztika:

A weboldalon látogatásmérés történik, amit a Google Analytics szoftver végez. A honlap elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről mint az IP-cím, böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét, felbontását és még további adatokat.

 

Debrecen, 2021. Október 13.

Csőke Péter egyéni vállalkozó

Hozzájárult

Weboldalunk színes ikonjait (lásd: https://precammedia.hu/oldal/media/#eskuvoifilm) a www.flaticon.com szolgáltatja.

Rings (Gyűrűk), Wedding video (esküvői videó), Wedding couple (esküvői pár), Love letter (Szerelmes levél) : Icons made by Freepik from www.flaticon.com (Ikonokat készítette Freepik a www.flaticon.com -oldalról.)

Cameraman (Operatőr):Icons made by Icongeek26 from www.flaticon.com (Ikont készítette by Icongeek26 a www.flaticon.com -oldalról.)